Dataskydd

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

När du är i kontakt med oss så tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur vi arbetar med dataskydd.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behöver i olika sammanhang och i våra IT-system ha och behandla personuppgifter om bland annat dina, barns och elevers, adress, andra kontaktuppgifter och personnummer.

Personuppgifter behandlas som grundprincip endast så länge det är nödvändigt. Uppgifterna ska raderas enligt gällande lagstiftning, det innebär att vi sparar dem under olika lång tid beroende på vad uppgifterna gäller och vad lagen säger.

Din rätt till information

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, varför och vilken rätt som styr.

I Kultur & Fritids registerförteckning beskriver vi det vi gör. Förteckningen uppdateras regelbundet, för att ta del av senaste version är du välkommen att mejla till kulturochfritid@kungsbacka.se

Om du vill ha ett personligt utdrag om vilka personuppgifter om just dig som vi behandlar använder du vår e-tjänst.

Använd dina rättigheter enligt GDPR.

Rätt att behandla uppgifterna, laglig grund

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs att det finns det som kallas laglig grund för det vi gör och hit räknas avtal, ett allmänt intresse, en myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse.

Du kan inte motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter utifrån de här lagliga grunderna men du kan begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Personuppgifter som vi behandlar:

 • Låntagare på biblioteken
 • Deltagarlistor för aktiviteter/programverksamheter
 • Kundregister för bokning av lokaler
 • Kontaktpersoner i föreningsregister
 • Kontaktpersoner Grannsamverkan
 • Kontaktpersoner för föreningarnas hälsocertifieringar
 • Samtycken för foto/film
 • Ansökningar stipendier och utmärkelser
 • Ansökan om Pluspolarekort
 • Ansökningar om bidrag
 • Ansökningar om lotteritillstånd
 • Prenumeranter för nyhetsbrev inom olika verksamheter
 • Kontaktlistor i våra olika verksamheter
 • Konstnärer Konstdatabasen
 • Elevregister Kulturskolan
 • Synpunkter som skickats in via webbformulär på kommunens hemsida
 • Kontaktpersoner för aktiviteter i kommunens evenemangskalender
 • Aktivitetskort online
 • Biljettbokning

Personuppgifter som delas med företag

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi i vissa sammanhang dela personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, exempelvis i samband med drift och support av våra IT-system.

Detta kan innebära att vi överför personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU.

Företaget får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifterna.

Genom att du är i kontakt med Kungsbacka kommun med stiftelser och bolag så tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas exempelvis i dataloggar.

Samma sak gäller även för ansökningar, anmälningar med mera. Det du skickar med post, e-post och den information du anger när du ringer till oss om måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende.

Kontakta oss

E-post:
dataskyddsombud@kungsbacka.se

Postadress:
Dataskyddsombudet, Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka