Sevärdheter

Kungsbackafjorden

Fåglar i mängd

Reservatet är ett fågelområde av internationell klass och fler än 240 arter har setts under årens lopp. På strandängarna häckar tofsvipor, rödbenor, gulärlor och större strandpipare. Vid framförallt Tjolöholm, Torkelstorp och Svinholmen kan man under flyttningstider se stora vadarflockar som provianterar på sin långa resa mellan häckningsplatserna i norr och övervintringsområdena i Sydvästeuropa och Afrika. Under höst och vår rastar stora mängder änder, gäss och svanar ute på fjorden. För vigg och den sällsynta salskraken är fjorden den i särklass viktigaste övervintringslokalen i Halland.

Fjorden ingen fjord

Eftersom fjorden saknar tröskel vid mynningen är den egentligen ingen fjord utan ett estuarium, ett avgränsat vattenområde med fritt vattenutbyte med havet och med sötvatten från åar. Estuariet ligger i en sprickdal, med stora grundområden och två djuprännor. En av rännorna är hela 30 meter djup!

Fina badplaster

Det finns ett sjuttiotal öar och skär, de fem största är Kalvö, i inre delen, och Ramnö, Vindö, Hällesö och Brokö närmare mynningen. På öarna finns det flera fina badplatser, bland annat finns en populär sandstrand i södra viken på Kalvö medan man från norra delen av Yttre Lön kan hoppa i havet från en hög klippa. Vackra sommardagar är det tätt mellan båtarna med sol- och badsugna gäster.

Kulturspår

De flesta av öarna och strandängarna har historiskt sett använts till bete men gamla kartor visar att delar av strandängarna även har slåttrats. På öarna finns flera spår från förr, en flora som är formad av bete sedan lång tid men även fornlämningar som rösen, labyrinter och tomtningar. Tomtningar är rester av enklare byggnader som användes som skydd vid övernattning i samband med jakt och fiske. På Ramnös mitt ligger en fukthed med klockljung och på flera av öarna finns gräshedar med enar.

Syfte

Syftet med reservatet är bland annat att skydda och förstärka de marina biotoperna, förstärka områdets betydelse som reproduktions- och uppväxtområde för vilda djurarter, bevara de angränsande havsstrandängarna med dess rika fågelliv samt att göra området attraktivt för det rörliga friluftslivet.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation

Hitta hit

Fakta

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: - elda annat än på anvisad plats, - tälta annat än på anvisad plats, uppställa husvagn, husbil eller ankra med husbåt parkera annat än på anvisad plats, - förtöja båt vid boj med släpkätting eller liknande sätt som medför att bottenfaunan påverkas. - varaktigt upplägga båt annat än vid befintlig hamn och brygga, - störa djurlivet samt medföra lösspringande hund eller annat husdjur (kopplingstvång föreligger). - anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed därmed jämförlig anordning samt - framföra motorfordon annat än på allmän- och enskild väg. Dessutom gäller tillträdesförbud mellan 1/3 - 30/6 för de sju områden som är markerade på reservatsbeslutets karta. Förbudet gäller landområden och ett utanför liggande vattenområde av 50 meter. Undantag gäller för tillträde till fågeltornet vid Tjolöholm.