Sevärdheter

Näsbokrok

Sällsynta växter och bronsåldersrösen

Jordtäcket är tunt här och den gnejsiga berggrunden går ofta i dagen. Här och var finns fuktiga sänkor och näringsfattiga dammar, i vilka bland annat den sällsynta flocksvaltingen växer. Den botaniskt intresserade bör även ta sig tid att söka efter ostronört som här har haft sin enda kända halländska växtplats. I reservatets västra del finns en grupp gravhögar från bronsåldern vilka reser sig markant över omgivningen.

Ökad tillgänglighet

För att så många som möjligt ska få kunna komma ut och njuta av Näsbokroks natur och fornlämningar anlades en ny promenadvänlig slinga i reservatet under 2008. En rejäl spång leder besökarna över de sankare partierna, på ett par ställen finns särskilt breda passager där två rullstolar kan mötas. När spången slutar tar en bred grusgång vid som leder vidare mot reservatets västra delar. Bilden av gravhögarna från bronsåldern och den magnifika utsikten över Kungsbackafjorden dröjer sig kvar på näthinnan långt efter besöket i Näsbokrok

Gott om rastplatser

Tanken med den 1,4 km långa slingan är att även den som har svårt att gå, eller vill ha med sig en barnvagn, ska ha lätt att ta sig fram i reservatet. För den som behöver stanna och vila benen eller sätta sig ner och ta en kopp kaffe finns flera möjliga rastplatser längs vägen. Längs med träspången och stora delar av grusstigen är det också möjligt att ta sig fram med rullstol.

Mer avskild natur i söder

Den nya promenadslingan i Näsbokrok berör bara en liten del av reservatet. För de som föredrar att röra sig mer fritt finns en längre och inte lika tillrättalagda slinga som leder ut till de mer avskilda klapperstensfälten i söder.

Syfte

Näsbokrok är avsatt som naturreservat för att bevara den öppna kustheden och för att gynna friluftslivet.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation

Hitta hit