Sevärdheter

Oxhagen

Urskogsartad lövskog

Sluttningen täcks till stor del av frodig, urskogsartad blandlövskog av ek, klibbal, lind och björk. I reservatets högre delar växer gammal högvuxen ekskog. Reservatet är svårframkomligt då terrängen sluttar starkt och skogen har en rik förekomst av omkullfallna träd. Exempel på rödlistade arter som hittats inom området är mindre hackspett, skogsduva, sydkvastmossa och mjölig klotterlav.

Syfte

Att bevara naturskogens orörda karaktär med dess rika flora och fauna.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation


43971 Fjärås
Telefon: 035-132000

E-post: halland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/hallan...

Hitta hit

Fakta

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: - skada vegetationen, t.ex. genom att gräva upp växter, - gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, - tälta, - elda, - rida, - medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, - anordna snitslade spår eller orienteringskontroller, - uppsätta brygga eller förtöjningsanordning samt - bedriva kommersiell verksamhet.