Sevärdheter

Sandsjöbacka

Ljunghed

Den som besöker området får en god bild av det ljunghedslandskap som en gång dominerade Halland. Heden hävdas traditionellt med bete och regelbunden bränning.

God utsikt

Naturen i Sandsjöbacka är typisk för sprickdalslandskapet i norra Halland. Den som vill ha god utsikt över ljunghedar, berg och skogar tar sig lämpligen till reservatets centrala del och den så kallade bräckan, en moränås eller stötsidesdrumlin på fackspråk.

Floran

Vegetationen domineras av magra hedsamhällen med karaktärsväxter som ljung, lingon, klockljung, pors och myrlilja. Vid bland annat Grönabur och Sandsjön finns mer artrik ängsvegetation. På sluttningarna ner mot Sandsjön växer lövskog med björk i övre delen och klibbal i de fuktigare partierna längre ner. Öster om drumlinen tar maderna vid. Dessa utgörs av blöt kärrmark.

Djurlivet

På de öppna ljunghedarna lever orre, trädlärka och nattskärra. I Sandsjön häckar skäggdopping. Den som är uppmärksam kan kanske få se en småvessla.

Hällar och skogar

De södra och östra delarna av reservatet domineras av ett mer svårtillgängligt mosaiklandskap dominerat av hällar, hedar, småvatten och självföryngrade löv- och blandskogar. I de större dalgångarna finns också inslag av åkrar och betesmarker.

Kulturhistoria

För några hundra år sedan bestod Halland till en tredjedel av ljunghed, och för hundra år sedan var Sandsjöbacka fortfarande en öppen, betad utmark där ljungheden helt dominerade. Idag har de gamla hedmarkerna börjat växa igen, men medvetet arbete i form av röjning och betesdrift har åter öppnat de centrala delarna av ljungheden. Uppe på bräckan finns resterna av ett gammalt torpställe med låga stenmurar och gamla åkerlyckor som betas idag.

Njut av naturen

Flera vandringsleder underlättar för den som vill göra längre utflykter i landskapet. Från E6:ans rastplats kan man lätt ta sig upp på bräckan söder om Sandsjön. Från denna mäktiga ås är utsikten över ljungheden som bäst.

Syfte

Sandsjöbacka är avsatt som naturreservat för att bevara områdets höga naturvärden och för dess stora betydelse för friluftslivet.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation


43430 Kungsbacka
Telefon: 035-132000

E-post: halland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/hallan...

Hitta hit

Fakta

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: - framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och för allmän motortrafik tillåten enskild väg, - framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på sjöarna, - tälta eller ställa upp husvagn, - göra upp eld annat än på av förvaltaren särskilt anvisade platser, - medföra ej kopplad hund, - störa djurlivet exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande, - på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt, - rida annat än på allmänna vägar eller på vägar och stigar som särskilt anvisats av förvaltaren samt - inom Årekärrslunden plocka blommor eller gräva upp växter samt att under tiden 1/4 - 15/6 beträda detta område annat än på särskilda gångvägar (berör område beläget inom Västra Götalands län).