Sevärdheter

Skoga

På sin färd över de gröna mossorna, genom det knähöga blåbärsriset och uppför sliriga bergsknallar och branter kan besökaren se såväl trädbjässar av gran, lågvuxna tallar med hundratals år på nacken och mäktiga högstubbar klädda med sjok av lavar. Färden spärras ibland av lågor, liggande döda träd. Några är helt täckta av ris och mossa och anas bara som en kontur mot marken, andra har nyligen fällts för vinden och visar färska spår av insekterna som lever i den döda veden. Håligheterna och gångarna som insekterna gnagt fram under barken påminner nästan om hieroglyfer.

Ovanliga skalbaggar och gamla lavar

Tillgången på gamla grova träd och död ved i olika nedbrytningsstadier har gjort att Skoga är något av ett småkrypseldorado. Särskilt när det gäller skalbaggar har Skoga mycket höga naturvärden. En av reservatets mer sällsynta invånare är bronshjon, en skalbagge som bara påträffats på ett par ställen i Halland. Bronshjonen förekommer endast i långsamt växande naturskogar där granarna tillåts bli gamla. I reservatets södra del porlar bäcken Hallabäck fram mellan senvuxna granar. I denna sumpskog är granstammarna nästan helt täckta av gammelgranlav, här och där syns även fläckar av kattfotslav. Dessa arter är så kallade signalarter som visar på att skogen har höga naturvärden med en lång historia av gamla träd.

Kärt barn har många namn

En övervägande del av området domineras annars av tallskog. Efter borrprov har man kunnat konstatera att flera av tallarna började gro redan för 250 år sedan. Det är dock inte de högsta och grövsta tallarna som är äldst, många av de yngre träden är högre än sina företrädare. Istället utmärker de äldre träden sig i jämförelse med de yngre genom att ha platt krona och en grövre och annorlunda barkstruktur. Genom seklerna har barken åldrats och spruckit upp i decimeterstora bitar. Ytan är plan och slät och mönstret som bildas påminner något om sköldpaddans skal. Denna barkstruktur kallas såväl för sköldpaddsbark, pansarbark som krokodilbark.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den gamla barrnaturskogen med flerhundraåriga tallar och våtmarker. Det utökade skyddet skall också slå vakt om områdets nyckelbiotoper med dess rödlistade arter.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation

Hitta hit

Fakta

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: - skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, - plocka eller samla in växter, att plocka bär eller matsvamp är dock tillåten, - utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur, - utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, - tälta eller övernatta i husvagn eller husbil, - sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, - medföra okopplad hund, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök, •- ramföra motordrivet fordon i terrängen annat än för uttransport av fällt vilt.