Sevärdheter

Särö Västerskog

Gamla träd...

De trädslag som funnits längst i området är sannolikt ek, björk och klibbal. Spritt över området finns idag en generation av 200 till drygt 300 år gamla ekar och tallar. Mest unikt är förekomsten av ek och det rika växt- och djurliv som är knutet till dessa. I området finns mer än 240 gamla hagmarksekar! Även den mycket rika tillgången på gamla tallar och död tallved bidrar till det rika växt- och djurlivet. Vid en inventering 1914 hittade man en tall med 480 årsringar vilket skulle vara Hallands äldsta kända tall.

...och rödlistade arter

Området tillhör länets tre främsta skogsområden när det gäller förekomst av så kallade rödlistade arter. Att en art är rödlistad innebär att den är så sällsynt att den riskerar att försvinna. I Särö Västerskog har hittats inte mindre än 55 rödlistade arter, och därutöver har ett 80-tal regionalt intressanta arter noterats. Bland de sällsynta organismerna utgör lavarna den största gruppen, men även svampar och skalbaggar är rikt företrädda. Gemensamt för merparten av arterna är att de är ljus- eller värmekrävande och inte trivs i täta, mörka skogar. Ett undantag är dock idegranen, som gillar mörka, fuktiga skogar och här har sin kanske rikaste förekomst i landet.

Barrlindkärret - en ovanlig miljö

Markvegetationen i Särö Västerskog är mestadels artfattig och hedartad men på några ställen, som i Barrlindkärret, finns en mer artrik vegetation med arter som trolldruva, benved, blåsippa, tandrot, skogsbräsma, sårläka, lundslok och buskstjärnblomma. Barrlindkärret är en särpräglad miljö med grova högvuxna klibbalar och med en rik förekomst av idegran i kantområdena.

Rik fauna

Särö har en rik landmolluskfauna som är typisk för de få rester av ursprunglig kustnära ekskog som finns kvar. Av fynden i Särö Västerskog kan nämnas skogsglanssnäcka, smalgrynssnäcka och kristallsnäcka. I mer öppna och solexponerade miljöer, på höjdernas hällmarker och utmed stranden har de numera sällsynta arterna sandödla, hasselsnok och bastardpärlemorfjäril sina livsmiljöer. I området finns också ett rikt fågelliv med häckfåglar som skogsduva, mindre hackspett, spillkråka och gröngöling.

Beslut och skötselplan

Skogen på Särö har sedan länge betraktats som en "ursprungligt präglad" kustskog med lång skoglig kontinuitet och därmed lämnats till fri utveckling. Det har emellertid under senare tid blivit allt mer uppenbart att de unika naturvärden som finns inte kan bevaras genom en fri utveckling av skogen. Många av de gamla ekarna trängs idag med yngre lövträd och idegran och lavfloran på stammarna riskerar att snabbt utarmas på grund av beskuggningen. Därför har ett nytt beslut tillsammans med en ny skötselplan tagits för området. Syftet är dels att bevara och gynna de hotade arterna, dels att de mäktiga och unika Särötallarna ska kunna fortleva och nya tallplantor växa upp.

Njut av naturen

Reservatet är genomkorsat av stigar. Om du tar dig upp på en bergknalle får du ett bra utsiktsläge över skogen och skärgården. Den som sedan vill bada kan välja mellan sandstrand, klippor och stenblock.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara ett nordhalländskt kustavsnitt och en unik skog med lång trädkontinuitet av främst ek, björk och klibbal samt de växt- och djursamhällen som är typiska för denna livsmiljö. Området ska också vara tillgängligt för friluftslivet.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation


42940 Särö
Telefon: 035-132000

E-post: halland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/hallan...

Hitta hit

Fakta

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: - skada levande eller döda stående eller liggande träd, - samla eller på annat sätt skada lavar, - fånga eller samla in ryggradslösa djur, - ställa upp husvagn eller husbil, - tälta eller arrangera läger, - utan länsstyrelsens tillstånd snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling, - anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, - framföra eller parkera motordrivet fordon med undantag av motordriven rullstol, - cykla, annat än på stigen till Snäckestrand, - rida eller köra med häst, - medföra okopplad hund samt - göra upp eld.