Sevärdheter

Vallda Sandö

Naturreservatet domineras av en bergig halvö med fyra uddar samt fem mindre öar. På höjderna växer ljung medan de lägre partierna utgörs av havsstrandängar.

Saltöken

Förbindelsen med fastlandet utgörs av flacka och sanka strandängar. Här bildas olika växtsamhällen beroende på salthalten i marken samt graden av översvämning. På sommaren avdunstar vattnet på strandängarna och en saltöken bildas. Längst ut växer den saltberoende växten styv glasört i täta bestånd. Längre upp växer bland annat den sällsynta och hänsynskrävande marrispen. Dessutom kanske du finner den lilla ormbunken ormtunga som är konkurrenssvag och som lätt försvinner om betet upphör.

Titta på fåglar

På strandängarna är fågellivet rikt. Vadare som Större strandpipare, strandskata och tofsvipa häckar här och hägern rastar regelbundet i reservatet. Under höst och vår syns mycket rovfågel. Bergslärkan har visat sig vintertid.

Kulturhistoria

På de två uddarna Kalven och Sandöknapp står flera bronsåldersrösen. Vid Ottervik samt på ön Klöven kan man se exempel på så kallade tomtningar som, enligt en av flera teorier, kan vara bebyggelselämningar från den medeltida sillfiskeperioden.

Vid sekelskiftet 17-1800-tal anlades gården Sandö. Gårdens många får höll vegetationen nere och på så sätt formades ett öppet landskap. Den tall, gran och bok som växer i reservatet idag planterades i början av 1900-talet. Stora delar av halvön betas fortfarande av får och nötkreatur.

Njut av naturen

Från bergknallarna har man god utsikt över hav och land, en utsikt som av de stora gravrösena att döma även uppskattades av bronsålderns folk. Badplatserna på Vallda Sandö uppfyller de flesta smakriktningar. Här finns långgrunda stränder, klippor och gräs.

Syfte

Vallda Sandö bevarar en del av den halländska kusten. Allmänheten har möjlighet till rekreation och friluftsliv i en orörd miljö samtidigt som områdets stora vetenskapliga, främst botaniska och ornitologiska, värden tillvaratas.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation


43494 Vallda
Telefon: 035-132000

E-post: halland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/hallan...

Hitta hit

Fakta

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: - årligen under tiden 1 april - 15 juli beträda strandängarna eller att uppehålla sig i vattenområdet intill ett avstånd av 50 meter från stranden, förbudet avser ej den befintliga vägen till halvön, - förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, - skada vegetationen t.ex. plocka eller gräva upp växter, - störa djurlivet, - elda annat än på anvisad plats, - tälta eller ställa upp husvagn, - framföra motorfordon annat än på anvisad väg/plats, - parkera annat än på anvisad plats, - medföra okopplad hund eller katt, - på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande, - anbringa affisch, inskrift eller annan störande anordning.