Li gravfält

Fjärås, Kungsbacka

Li gravfält vid Fjärås Bräcka är Hallands största från järnåldern. Stenarna har nästan varit dubbelt så många, men flera försvann när man förr tog grus från platsen.

Li gravfält, som tidigare också kallades Stena gravfält och Fjärås Bräcka gravfält, är från yngre järnåldern/vikingatiden och ligger på Fjärås Bräckas västra sluttning.

På gravfältet finns omkring 160 fornlämningar, varav fyra gravhögar, 24 runda och sju ovala eller skeppsformade stensättningar samt 127 resta stenar. Den högsta stenen, kallad kung Frodes sten, är 4,7 meter hög och står alldeles vid vägen.

Gravfältet har undersökts ett fåtal gånger, och mest intressant var det när amanuens Åke Fredsjö (1913–78) gjorde en undersökning av flatmarksgravar markerade med stenarna.

Man trodde att gravarna härstammade från stenåldern/bronsålern, men man hittade ett halvt munbett av järn och brons i en av gravarna som kunde dateras till vikingatiden. Man hittade också föremål som lerkärl, klumpar av brons, en obearbetad bergkristall, några järnföremål, smälta bitar av en glasbägare och en del annat.

När kung Karl XV besökte platsen 1865 ska han ha yttrat att "Här har ädelt blod flutit; oss höfves att ära det!", vilket ledde till att bortforslingen av gravstenar som byggmaterial upphörde och att Frodestenen samt ett antal andra stenar återrestes.

Mer från naturum Fjärås Bräcka

Utbud

Hitta hit